5 มกราคม 2018 คำจากสวรรค์

คำของพระเจ้ามาถึงยอห์น .. ซึ่งอาศัยในถิ่นทุรกันดาร

ถอดความจาก ลูกา 3:2

Luke3 2M