5 มกราคม 2019 ไม่มีวันทอดทิ้ง

พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเหล่าคนที่ตามหาพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 9:10

1NamesPS9-10