5 มิถุนายน 2016 งามนัก

เพลงนี้บอกว่า

เท้าของผู้ที่นำข่าวดีมา 

ก็งามนักบนภูเขา 

ถอดความจาก อิสยาห์ 52:7

https://www.youtube.com/watch?v=sWrZyBsNcQY&list=PLLK0WBbQ8H3R-FfK10GYpx1BDJ9mt-_Gw