5 เมษายน 2017 พยานความจริง

เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพื่อเป็นพยานถึงความจริง

ถอดความจาก ยอห์น 18:37
john18-37-38-Daily2017_4_5