5 เมษายน 2018 ถูกชังยังเป็นสุข

เจ้าจะเป็นสุข แม้คนทั้งหลายเกลียดเจ้า….
เพราะเจ้าเห็นแก่บุตรมนุษย์

บางตอนจากลูกา 6:22

Luke6-22