6 กรกฎาคม 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

เราเต็มใจรักษาเจ้า จงหายจากโรคเรื้อน

ถอดความจาก มัทธิว 8:3

Yahweh-NissiJuly0619-Mat8-23