6 กุมภาพันธ์ 2017 ความจริงทั้งหมด

เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมา

 พระองค์จะทรงนำเจ้าให้เข้าใจความจริงทั้งหมด

ถอดความจาก ยอห์น16:13
john16-12-13-Daily2017_2_6