6 กุมภาพันธ์ 2018 ราชกิจโดยพระวิญญาณ

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้า

ถอดความจาก ลูกา 4:18

luke4-17-19