6 ตุลาคม 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน และบริวารทั้งสิ้น

ถอดความจาก ปฐมกาล 2:1

hostGen2-1re