6 ธันวาคม 2016 ไม่ตามใจตัวเอง

เราไม่ได้พูดตามใจ ตามอำนาจของเราเอง

ถอดความจากยอห์น 12: 50

john12-49-50-Daily2016_12_6