6 พฤษภาคม2017 สวรรค์สูงเหนือแผ่นดิน

ความรักมั่นคงของพระเจ้าใหญ่ยิ่งเหนือฟ้าสวรรค์

สดุดี 108:4