6 มกราคม 2016 อยู่ในกันและกัน

 วันนั้น เจ้าจะรู้ว่า เราอยู่ในพระบิดา เจ้าอยู่ในเรา และเราอยู่ในเจ้า

ถอดความจากยอห์น 14:20

john14-18-20-Daily2017_1_6