6 มกราคม 2019 ป้อมที่เข้มแข็ง

พระนามของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นปราการที่มั่นคง

ถอดความจาก สุภาษิต 18:10

2NamePV18-10