6 มิถุนายน 2016 ทำเหมือนพระบิดา

พระบิดาของเรา คงยังทำงานของพระองค์
เราก็ทำด้วยเหมือนกัน

ถอดความจาก ยอห์น 5:17

john-5-16-18Daily2016_6_6 (1)