6 มิถุนายน 2017 รักที่สุด?

ขอรับ กระผมรักพระองค์  พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว “

ซีโมนตอบ 

ถอดความจาก ยอห์น 21:16
john-21-16-Daily2017_6_6