6 มีนาคม 2015 เหตุที่เติบโต

พวกเขาต่างยำเกรงพระเจ้า   พระวิญญาณก็ทรงอยู่กับเขา

ถอดความจาก กิจการ 9:31

Daily2015_3_6