6 มีนาคม 2018 รักษาทุกที่

พระเยซูทรงรักษาคนป่วยด้วยฤทธิ์ของพระเจ้า

ที่อยู่กับพระองค์ 

ถอดความจากลูกา 5:17
Luke5-17