6 มีนาคม 2019 จริงจัง

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา ต่อคนบาปอย่างข้าพเจ้าด้วย”

ถอดความจาก ลูกา 18:13

LukeMobile18v13