7 กรกฎาคม 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

ข้าแต่พระเจ้า  โปรดรักษาเธอด้วยพระเจ้าข้า

ถอดความจาก กันดารวิถี 12:13

Yahweh-NissiJuly0819-num-12-10re