7 กุมภาพันธ์ 2016 สดุดี 150

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

สดุดี 150:1

วันนี้ เราฟังเพลงสดุดี 150  เป็นภาษาฮิบรู  ภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์เดิม

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ZJWw1KGZ8