7 กุมภาพันธ์ 2017 พระวิญญาณทรงแจ้ง

พระวิญญาณให้เกียรติเรา  จะเอาเรื่องต่าง ของเราไปบอกเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 16:14
john16-14-15-Daily2017_2_7