7 กุมภาพันธ์ 2018 ปฎิกริยาที่แตกต่าง

วันนี้ พระคัมภีร์ที่ท่านได้ฟัง เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว

ถอดความจาก ลูกา 4:21

luke4-20-22