7 ตุลาคม 2016 หนึ่งเดียว

แกะของเราจะฟังเสียงเรา เรารู้จักมัน มันก็ตามเรา

เราให้ชีวิตนิรันดร์กับพวกมัน

ถอดความจาก ยอห์น 10: 27

john10-26-30-Daily2016_10_7

 

 “แต่พวกเจ้าไม่เชื่อ เพราะเจ้าไม่ได้เป็นแกะของเรา “

แกะของเราจะฟังเสียงเรา เรารู้จักมัน มันก็ตามเรา

เราให้ชีวิตนิรันดร์กับพวกมัน

ไม่มีใครจะฉกฉวยพวกมันไปจากมือเราได้

 พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง ทรงให้แกะนั้นแก่เรา

 ไม่มีใครจะฉกฉวยพวกมันไปจากพระหัตถ์พระบิดาได้…

และ..เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียว