7 ธันวาคม 2015 เชื่อเหมือนกันนี่นา

ข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าว่า
จะมีการฟื้นคืนชีพของคนชอบธรรมและคนอธรรม
ซึ่งพวกเขาก็เชื่อเหมือนกัน

ถอดความจากกิจการ 24:15 

Daily2015_12_-7act24-13-15