7 ธันวาคม 2018 ยกขึ้น เหยียดลง

ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง 

แต่คนที่ถ่อมตนจะถูกยกขึ้น

ถอดความจากลูกา 14:11

mobile-Luke-14-10-11