7 พฤศจิกายน 2016 ไม่เปิดเผย

ดังนั้นพระเยซูจึงไม่ปรากฏพระองค์อย่างเปิดเผย

ถอดความจาก ยอห์น 11:54

john11-52-54-Daily2016_11_7