7 พฤษภาคม 2013 จดหมายท่านยากอบ

ท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน 

จงอธิษฐานเผื่อกันและกัน  เพื่อว่าท่านจะได้หายจากโรคต่าง ๆ 

คำอธิษฐานของคนชอบธรรมนั้น มีพลังมาก ทำให้เกิดผล

ถอดความจาก ยากอบ 5:16

Daily2013_5_7-1จดหมายที่ท่านยากอบส่งมาให้พี่น้องที่กระจัดกระจายอยู่นั้น

ได้ทั้งให้กำลังใจ  เตือนสติ  สั่งสอน เพื่อให้พวกเขารักกัน และกัน ห่วงใยกัน

จดหมายของท่านเป็นกำลังให้พวกเขารู้แนวทางที่จะเดินต่อไป

ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตาม

 เขาได้ช่วยกันและอธิษฐานเผื่อกันเสมอ
Daily2013_5_7-2พวกเขาจะอ่านจดหมายกันเมื่อมารวมตัวกัน

คนที่อ่านออก ก็จะอ่านให้คนที่อ่านไม่ออกฟัง

แม้กระทั่งเด็ก ๆ  ก็ได้ฟังจดหมายนั้นด้วย

พวกเขาต่างรับกำลังใจ

รับความสุขกันถ้วนหน้า เมื่อมีผู้ใหญ่เอาใจใส่พวกเขา