7 พฤษภาคม 2017 คำทูลขอ

โอ พระเจ้าข้า   ขอทรงเป็นที่ยกย่องและเทิดทูน

เหนือฟ้าสวรรค์เถิด

ถอดความจาก สดุดี 108:5

IMG_6691