7 มิถุนายน 2015 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

การช่วยให้พ้นภัย และเกียรติของฉันอยู่ที่องค์พระเจ้า

ศิลาทรงฤทธิ์ และที่ลี้ภัยของฉันคือ องค์พระเจ้า 

ถอดความจาก  สดุดี 62:7