7 มิถุนายน 2016 ทำเหมือนกัน

เพราะว่าพระบิดาทรงทำอะไร พระบุตรจะทำอย่างนั้นแบบเดียวกั

ถอดความจาก ยอห์น 5:19

john-5-19Daily2016_6_7