7 มิถุนายน 2017 รักพระองค์…

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง

ทรงรู้ว่า กระผมรักพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 21:17

john-21-17-Daily2017_6_7