7 มีนาคม 2016 เต็มด้วยพระคุณและความจริง

พระคำทรงเต็มด้วยพระคุณและความจริง

ถอดความจาก ยอห์น 1:14

john-1-14-Daily2016_3_7