7 มีนาคม 2017 การชำระ

ลูกสละชีวิตเพื่อพวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รับการชำระด้วยความจริงเช่นกัน

ถอดความจาก ยอห์น 17:18

john17-15-18-19-Daily2017_3_7