7 สิงหาคม 2016

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งใหญ่ยิ่งเพื่อเรา

เราจึงเต็มด้วยความยินดี 

ถอดความจาก สดุดี 126:3