7 เมษายน 2019 กันดารที่แปลก

พระยาห์เวห์ จอมเจ้านายตรัสว่า “วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะส่ง….

การอดอยากการได้ยินพระดำรัสของพระยาห์เวห์”

ถอดความจาก อาโมส 8:11

Namesof-G-April-0719-Amos8-11