8 กรกฎาคม 2017 ใต้พระนาม

เราได้รับความช่วยเหลือ

ภายใต้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 

ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน

ถอดความจาก สดุดี 126:6

126