8 กันยายน 2015 พระวิญญาณลงมา

เปาโลได้วางมือ…​และพระวิญญาณทรงลงมาเหนือพวกเขา

ถอดความจาก กิจการ 19:6

Daily2015_9_-8act19-4-7