8 กุมภาพันธ์ 2015 ไม่มีใครเหมือนพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่

เป็นพระราชายิ่งใหญ่เหนือเหล่าเทพทั้งปวง 

ถอดความจากสดุดี 95:3