8 ตุลาคม 2015 รู้อนาคต

ข้ารู้แก่ใจโดยพระวิญญาณว่า

ทุกเมืองมีเรือนจำและความลำบากรออยู่

ถอดความจาก กิจการ 20:23

Daily2015_9_-8act20-20-23 (1)