8 ธันวาคม 2014 ความเชื่อที่ทำให้โกรธ

เรื่องเดียวที่ทำให้พวกเขาโกรธ ก็คือ

ข้าพเจ้าเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตาย

ถอดความจากกิจการ 24:21

Daily2015_12_-8act24-16-21