8 ธันวาคม 2016 ทุกสิ่งอยู่ในมือพระบุตร

พระเยซูทรงทราบว่า ทรงมาจากพระเจ้าและจะกลับไปหาพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 13:3

john13-3-4-Daily2016_12_8