8 ธันวาคม 2017 วันที่แปด..

เขาเรียกพระกุมารว่า พระเยซู… 

ซึ่งเป็นนามที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ล่วงหน้า

ถอดความจาก ลูกา 2:21

Luke2 21