8 ธันวาคม 2018 ย้อนระลึกวันคริสตสมภพ

มารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

ถอดความจากมัทธิว 1:18

mobile-xmas-Mt1-18-19