8 มิถุนายน 2015 หาพระเจ้าเถอะ

ท่านควรจะหันจากสิ่งที่อนิจจังเหล่านี้  และมาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์  

ถอดความจาก กิจการ 14:15
Daily2015_6_8