8 มิถุนายน 2016 ตามพระประสงค์

พระบุตรก็จะให้ชีวิตกับคนที่พระองค์ประสงค์จะให้

ถอดความจาก ยอห์น 5:21


john-5-20Daily2016_6_8