8 มิถุนายน 2019 พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก

แต่เขียนด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 3:3

Namesof GJune0819 1Cor3-2