8 มีนาคม 2016 อยู่มาก่อน

พระองค์ดำรงอยู่ก่อนข้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:15

john-1-15-Daily2016_3_8