9 กรกฎาคม 2015 หาที่อธิษฐาน

เช้าวันสะบาโต ก็ออกไปนอกประตูเมืองยังริมน้ำ  คิดว่าจะต้องมีที่ ๆ จะอธิษฐานได้

ถอดความจาก กิจการ 16:13

Daily2015_7_9act16-11-13