9 กรกฎาคม 2017 วันอันมืดมน

ให้คนเราชื่นชมทุกวันของชีวิต

แต่ให้เขาคิดถึงวันคืนอันมืดมนด้วย 

ถอดความจาก ปัญญาจารย์ 11:8