9 กันยายน 2015 รู้กันทั่ว

ชาวยิวและชาวกรีกทั้งหลายในแคว้นเอเชีย

ได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 19:10
Daily2015_9_-9act19-8-10